Вчена рада

Положення про Вчену раду

Список членів

Загальні положення

1.1 Це положення встановлює вимоги до повноважень, завдань та функцій вченої ради Державної установи «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України» (далі – вчена рада).

1.2 Це положення визначає порядок організації роботи вченої ради.

1.3 У цьому положенні враховано вимоги Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Положення про порядок заміщення посад керівного складу та утворення ученої ради в наукових установах Національної академії наук України» (затверджено постановою Президії Національної академії наук України №64 від 12.02.1999 зі змінами затвердженими постановою Президії Національної академії наук України № 09 від 14.01.2015), «Основні принципи організації та діяльності науково-дослідного інституту НАН України» (затверджено постановою Президії Національної академії наук України № 159 від 25.06.2002 р. зі змінами затвердженими постановою Президії Національної академії наук України № 09 від 14.01.2015) та Статуту Державної установи «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України» (далі Статут інституту).

1.4 Дотримання цього Положення обов’язкове для всіх осіб, які беруть участь у роботі вченої ради.

Повноваження, основні завдання та функції вченої ради

2.1 Вчена рада є колегіальним органом управління науковою, науково-технічною, видавничою та науково-організаційною діяльністю Державної установи «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України» (далі ДУ «ІГНС НАН України» або інститут). Вчена рада виконує консультативно-дорадчі функції. Вчена рада приймає рішення та виробляє рекомендації в межах своєї компетенції, що визначається Статутом інституту.

2.2 Головним завданням вченої ради є об’єднання зусиль керівництва, адміністративно-управлінського персоналу і наукових співробітників з метою забезпечення успішного проведення фундаментальних і прикладних досліджень за науковими напрямами, затвердженими Президією НАН України, та отримання нових наукових знань, сприяння науково-технічному прогресу та соціально-економічному розвитку країни.

2.3 Робота вченої ради здійснюється згідно з планом на поточний рік. План затверджується Головою вченої ради після розгляду та схвалення його вченою радою. Вчена рада збирається у строки, визначені графіком на півроку або квартал. Підготовка пропозицій до плану роботи покладається на керівників науково-дослідних (науково-конструкторських) робіт, членів НАН України, завідувачів наукових підрозділів, провідних науковців інституту, Раду молодих вчених інституту. Пропозиції щодо уточнення плану роботи ради розглядаються вченою радою на засіданні за поданням Голови вченої ради.

2.4 Вчена рада обговорює основні напрями та результати досліджень згідно зі сферою наукової діяльності інституту і рекомендує їх до затвердження Бюро відділення ядерної фізики та енергетики НАН України та Президією НАН України.

2.5 Вчена рада здійснює наукову і науково-технічну оцінку тематики та результатів науково-дослідних робіт, розглядає та затверджує робочі плани наукових досліджень.

2.6 Вчена рада аналізує стан практичної реалізації результатів наукових досліджень, рекомендує їх до впровадження у виробництво, обговорює та рекомендує заходи з матеріально-технічного та фінансового забезпечення науково-дослідних  (науково-конструкторських) робіт, розглядає питання підготовки наукових кадрів за профільними напрямами діяльності інституту.

2.7 Для проведення процедури голосування вчена рада створює лічильні комісії. Кількісний та персональний склад лічильної комісії обирається відкритим голосуванням із числа членів вченої ради, при цьому вони не можуть бути членами лічильної комісії два рази поспіль.

2.8 Для підготовки проектів рішень щодо внесених до порядку денного питань або у разі виникнення спірних питань вчена рада може створювати тимчасові комісії, у тому числі редакційну комісію, яка розглядає внесені пропозиції та зауваження до проектів рішень та інформує про них вчену раду. Кількісний та персональний склад тимчасової комісії обирається відкритим голосуванням із числа присутніх на засіданні вченої ради співробітників інституту.

2.9 До виключної компетенції вченої ради належать питання щодо:

 • визначення стратегії розвитку ДУ «ІГНС НАН України» та перспективних напрямів її наукової і науково-технічної діяльності;
 • проведення наукової і науково-технічної оцінки тематики та результатів науково-дослідних робіт;
 • затвердження поточних (щорічних) планів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок;
 • удосконалення та розвитку структури ДУ «ІГНС НАН України»;
 • затвердження тем дисертацій здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівні вищої освіти і призначення наукових керівників (консультантів);
 • затвердження результатів атестації наукових працівників, аспірантів, докторантів, здобувачів;
 • затвердження результатів конкурсу на вакантні посади наукових працівників;
 • висування видатних наукових праць для присудження премій, медалей та інших видів відзнак, у тому числі міжнародних;
 • присвоєння працівникам ДУ «ІГНС НАН України» вчених звань професора та старшого дослідника і подання відповідних рішень на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері наукової і науково-технічної діяльності, порушення клопотання про присвоєння почесних звань;
 • затвердження річних звітів про діяльність ДУ «ІГНС НАН України» та фінансових планів (кошторисів) наукової установи;
 • ухвалення рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах державного сектору;
 • погодження переліку професій і посад ДУ «ІГНС НАН України», на яких може застосовуватися гнучкий режим робочого часу та дистанційний режим праці.

2.10 Вчена рада обговорює основні наукові напрями діяльності ДУ «ІГНС НАН України» і рекомендує їх до розгляду Відділенням ядерної фізики та енергетики НАН України та затвердження Президією НАН України.

2.11 Вчена рада має право приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менше як половина її облікового складу, за винятком випадків розгляду кадрових питань, висунення робіт на здобуття премій і медалей та інших питань, де обов’язкова присутність двох третин складу вченої ради.

Рішення вченої ради вважаються прийнятими, якщо за них голосувало понад 50% присутніх членів вченої ради. Рішення приймаються відкритим або таємним (за рішення вченої ради) голосуванням.

2.12 Рішення вченої ради вводиться в дію розпорядженням або наказом директора, проекти яких готують відповідні особи, які відповідали за підготовку відповідного питання до її засіданні.

2.13 З метою додаткового сприяння діяльності ДУ «ІГНС НАН України», залучення до оцінки результатів її діяльності широкого кола вчених за пропозицією вченої ради наукової установи та (або) рішенням Президії НАН України при ДУ «ІГНС НАН України» може створюватися наглядова рада, у тому числі із залученням іноземних вчених, яка діє відповідно до положення, затвердженого Президією НАН України відповідно до законодавства.

2.14 Рішення вченої ради з питань, що належать до її компетенції, є обов’язковими для виконання всіма працівниками інституту, у тому числі рішень які потребують затвердження директором інституту. Вчена рада має право контролю виконання прийнятих нею рішень. Відповідальність за своєчасне виконання прийнятих рішень визначається в рішенні вченої ради.