Відділ експериментальної радіогеохімії

Відділ експериментальної радіогеохімії (створений згідно до рішення Бюро Відділення ядерної фізики та енергетики НАН України від 18.03.2021 р., протокол № 2(155) здійснює науково-дослідні роботи за напрямками фундаментальних і прикладних наукових досліджень Державної Установи «Інститут геохімії навколишнього середовища» НАН України – радіогеохімія, поводження з РАВ (убезпечення РРВ АЕС і захоронення РАВ), раціональне природокористування,

Основними напрямами наукової і науково-організаційної діяльності відділу є здійснення фундаментальних та прикладних досліджень у напрямку експериментальної радіогеохімії, започаткованих фундаторами Установи (академіком НАН України Є.В. Соботовичем і д.г.-м.н. професором Г.М.Бондаренко), а саме:

  • геохімія природних і техногенних радіонуклідів та моделювання поведінки радіонуклідів у природному та техногенному середовищах;
  • фізико-хімічні та геологічні проблеми поводження з радіоактивними відходами;
  • екологічний стан промислових відходів та можливості їх раціонального використання.

З 2019 р. і до теперішнього часу вирішуються наступні основні завдання:

  • вплив водних розчинів на сорбційні властивості природних і модифікованих бентонітових порід у разі їх застосування в якості ізолюючих бар’єрів в основі приповерхневих сховищ РАВ Чорнобильської зони відчуження з урахуванням руйнування інших компонентів штучних бар’єрів сховищ;
  • процеси і механізми утворення вторинних РАВ окиснювально-осадово-сорбційної технології вилучення радіонуклідів з радіаційно-забруднених розчинів АЕС на основі природних і модифікованих глинистих і цеолітових порід та визначення форм РАВ для довгострокового зберігання і захоронення;
  • комплексні мінералого-геохімічні дослідження корозії сталевого контейнеру і процесів перетворення бентоніту в системі бентоніт-контейнер геологічного сховища в умовах його еволюції за аеробних і анаеробних умов та їх вплив на довгострокову безпеку сховища
  • розвиток теоретико-методологічних засад управління промисловими відходами.
  • визначення мінералів та форм знаходження хімічних елементів у розкривних породах (відвалах гірничо-переробних підприємств) після збагачення руди, що мають значення для практичного використання. Розробка нових методичних основ для Виявлення техногенних родовищ в масивах старих та поточних відходів гірничої виробки та збагачення руд, з урахуванням змін мінерального складу відходів у зоні гіпергенезу;
  • виявлення головних форм та масштабу техногенного забруднення навколишнього природного середовища, пов’язаного з накопиченням промислових відходів у промислово-напружених районах.
  • видача рекомендацій щодо підвищення убезпечення сховищ РАВ та раціонального використання промислових відходів з урахуванням ландшафтно-геохімічних особливостей регіонів України.

Організаційна структура відділу на кінець останнього звітного року:

За станом на кінець 2023 р. у відділі працює 12 співробітника, з них – 9 науковців та 3 інженерно-технічних працівників. Серед наукових співробітників – 3 доктори та 4 кандидата наук.

Завідуючий відділом –доктор геол. наук, Шабалін Борис Григорович. Від часу останнього оцінювання структура відділу не змінювалася.