Ґендерна політика

Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України» дотримується ЗАКОНУ УКРАЇНИ №2866-ІV  Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

Метою цього Закону є досягнення паритетного становища жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства шляхом правового забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, ліквідації дискримінації за ознакою статі та застосування спеціальних тимчасових заходів, спрямованих на усунення дисбалансу між можливостями жінок і чоловіків реалізовувати рівні права, надані їм Конституцією і законами України.

Нормативна база:

ЗАКОН УКРАЇНИ Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

 

ЗАКОН УКРАЇНИ Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні

 

Конвенція про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції третіми особами

 

Конвенція Організації Об’єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок

 

Пекінська декларація Прийнята на четвертий Всесвітній конференції зі становища жінок 15 вересня 1995 року

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 11 квітня 2018 р. № 273 Київ Про затвердження Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 16 грудня 2020 р. № 1578-р Київ Про затвердження плану заходів з реалізації зобов’язань Уряду України, взятих в рамках міжнародної ініціативи “Партнерство Біарріц” з утвердження гендерної рівності

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 28 жовтня 2020 р. № 1544-р Київ  Про затвердження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2025 року

 

ДУ «ІГНС НАН України» прагне створити і підтримувати наукове середовище, що сприяє рівноправ’ю усіх працівників, незалежно від їхньої гендерної ідентичності. Метою є забезпечення рівних можливостей, поваги та справедливого доступу до ресурсів для всіх співробітників Інституту.

Відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад (http://surl.li/sbbsj) конкурс проводиться з дотриманням принципів законності, відкритості, гласності, прозорості, недискримінації, доброчесності, ефективного і справедливого відбору. Якщо на одну посаду претендують два кандидати, які мають однакову фахову кваліфікацію і на однаковому рівні виконують умови конкурсу, то перевагу надають особам тієї статі, щодо якої існує дисбаланс. Так, станом на 31 грудня 2023 року кількість жінок-дослідників – 43 особи (35 % до загальної кількості дослідників). Жінки займають 5 керівних посад (3,4 % від загальної кількості).

ДУ «ІГНС НАН України» рівномірно розподіляє час між роботою та часом на родину відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку (https://salo.li/B8253C9).

В ДУ «ІГНС НАН України» забороняє будь-яку форму дискримінації, в тому числі на ґрунті гендерної ідентичності та орієнтації. Всі співробітники Інституту мають однакові права та можливості, незалежно від своєї статі. Забезпечуються рівні умови праці, розвитку кар’єри та можливостей для всіх працівників, незалежно від гендерної приналежності. Згідно до Положення про порядок і процедури вирішення конфліктних ситуацій (https://salo.li/1477388)  політика гендерної рівності є основою для забезпечення відкритого, справедливого та гуманного середовища. У своїй діяльності Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України» дотримується законодавства України у таких сферах:

  • виявлення, протидії, запобігання корупції та врегулювання конфлікту інтересів;
  • забезпечення гендерної рівності;
  • протидії всім видам дискримінації;
  • протидія сексуальним домаганням та регулювання конфліктів у міжособистісних стосунках суб’єктів науково-освітнього середовища;
  • інші  конфлікти в колективі.