2nd International Conference on Cyber Hygiene & Conflict Management in Global Information Networks

On November 30, 2020, young scientists of the Institute (Popov Oleksandr, Yatsyshyn Andriy, Yatsyshyn Anna, Kovach Valeria, Kovalenko Valentyna, Artemchuk Volodymyr) took part in the 2nd International Conference on Cyber Hygiene & Conflict Management in Global Information Networks.

Conference program

Conference website: http://cyberconf.fccpi.nau.edu.ua/